preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


آگهی تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و پارکها
آگهی تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و پارکها
آگهی تجدید مناقصه حفظ و نگهداری و حراست فضاهای سبز و پارکها شهرداری بجنورد در نظر دارد حفظ و نگهداری و حراست از پارکها و فضای سبز شهری ، جنگلهای بابا امان ، بش قارداش ، دوبرار و جاوید را از طريق مناقصه عمومي با برآورد اولیه 758/677/939/194 ريال به شرکتهای خدماتی دارای مجوز فعاليت از اداره کار وامور اجتماعی واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت و تحویل اسناد از اداره حقوقی و پیمان شهرداری مرکزی بصورت مهر و امضا شده طبق توضیحات اسناد مزایده و تحویل پاکتهای پیشنهادی خود به دبیرخانه شهرداری مرکزی تا تاریخ 21/11/99 اقدام نمایند و یا جهت کسب اطلاعات با شماره تلفن: 114-32222110 تماس حاصل نمایند.

خبرهای شهری