preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم

امروز : جمعه 01 بهمن 1400 | | آخرین بروز رسانی پنجشنبه 30 دي ساعت 13:02 |

.......
• نظارت و تقسیم کار بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف و اتخاذ تصمیم انضباطی درباره کارکنان براساس ضوابط و مقررات • انجام هرگونه معامله و انعقاد قرارداد در رابطه با موضوع عملیات سازمان طبق مفاد اساسنامه با رعایت آیین نامه معاملات و سایر مقررات • نظارت و اعمال مدیریت صحیح بر کلیه امور سازمان و حفاظت از اموال و دارائیهای آن • تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سازمان ، اصلاح ، متمم و تفریغ بودجه سالانه جهت تسلیم آن به شورای سازمان جهت تصویب و اجرای آن پس از تصویب با رعایت آیین نامه سازمان • تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستور العملهای لازم برای پیشبرد امور سازمان و تسلیم آن به شورای سازمان • امضاء کلیه اسناد واوراق مالی و تعهد آور ، قبول تعهد ،ظهر نویسی ،پرداخت و واخواست اوراق تجاری یا انجام هر گونه معامله اعم از اوراق تجاری ،وصول مطالبات ،فسخ قراردادها، پرداخت دیون، تضمین دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید و فروش یا رهن • انجام سایر اموری که طبق اساسنامه و آیین نامه های مصوب و یا موجب مقررات قانون تجارت صرفا به عهده رئیس سازمان می باشد • نصب و عزل کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات براساس مقررات موضوعه سازمان وخلع ید و انعقاد قرارداد با اشخاصی که مسئولیت امور اداری سازمان را بعهده دارند • نظارت بر انجام هرگونه مطالعات ضروری و تامین مالی پروژه ها • نظارت بر انعقاد هرگونه قرارداد ضروری در چارچوب قوانین و مقررات موجود و در قالب اهداف سازمان • نظارت بر جذب نیروهای متعهد و متخصص و اقدام لازم در زمینه ارتقاء سطح دانش و اطلاعات آنان و ایجاد ار تباط با مراکز علمی و فنی داخل و خارج از کشور به منظور تسهیل در حصول اهداف • نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به معاملات اعم از تهیه لوازم و قطعات مورد نیاز و همچنین فروش ضایعات و خدمات و نیز استخدام افراد مورد نیاز با رعایت مقررات مالی و استخدامی • همکاری در بررسی و تهیه طرح تشکیلاتی و آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه های داخلی سارمان ویا پیشنهاد اصلاح و تغییرات در آن به شورای سازمان • اجرای مصوبات شورای سازمان که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن و اعمال مدیریت صحیح • نمایندگی سازمان در برابر ادارات ،موسسات دولتی و خصوصی • نظارت بر استخراج ، مستند سازی ، بروز رسانی و اشتراک گذاری اطالعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستند سازی • نظارت بر پیشنهاد ، تدوین و بروز رسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها

خبرهای شهری