preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


مدیریت بر سازمان پسماند شهرداری های استان با مدیریت مهندس عظیمی درارائه خدمات مطلوب به شهروندان در زمینه حفظ منابع زیستی ، آگاهی بخشی به شهروندان درکاهش تولید زباله و تفکیک زباله از مبدا ازجمله اهدافی است که درآن دنبال می شود. سیاست گذاری تفاهم نامه همکاری بین این سازمان با ادارات و دستگاههای اجرایی درزمینه تحویل پسماند خشک - اشتراک گیری از شهروندان برای جمع آوری زباله های قابل تفکیک و تلاش بر ارتقای سطح بهداشتی ایستگاه زباله با جانمایی ایجاد ایستگاه موقت در منطقه ای دورازشهر ازجمله مهمترین اقداماتی است که دراین سازمان مورد پیگیری واقع شده است.
• مديريت ، نظارت برطراحي ، برنامه ريزي بر امور مربوط به توليد ، ذخيره سازي موقت ، جمع آوري ، حمل و نقل ، بازيافت ، پردازش و دفع پسماندها از قبيل پسماندهاي خانگي ، اداري ، تجاري و ساختماني با رويكرد تفكيك از مبداء • نظارت بر تننظيف شهر • نظارت بر احداث واحدها و كارخانجات بازيافت ، پردازش ، دفع و تبديل پسماندها مطابق طرحها و برنامه ها مصوب مستقيماً يا از طريق مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي ( و استاندارد سازي امور مربوط به مديريت پسماندهاي عادي و ويژه موجود در پسماند عادي ) • نظارت بر اقدام در اداره امور سازمان و كوشش در جهت پيشبرد اهداف آن با اعمال مديريت صحيح نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه • تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سازمان ، اصلاح ، متمم و تفریغ بودجه سالانه جهت تسلیم آن به شورای سازمان جهت تصویب و اجرای آن پس از تصویب با رعایت آیین نامه سازمان • تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستور العملهای لازم برای پیشبرد امور سازمان و تسلیم آن به شورای سازمان • امضاء کلیه اسناد واوراق مالی و تعهد آور ، قبول تعهد ،ظهر نویسی ،پرداخت و واخواست اوراق تجاری یا انجام هر گونه معامله اعم از اوراق تجاری ،وصول مطالبات ،فسخ قراردادها، پرداخت دیون، تضمین دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید و فروش یا رهن • انجام سایر اموری که طبق اساسنامه و آیین نامه های مصوب و یا موجب مقررات قانون تجارت صرفا به عهده رئیس سازمان می باشد • نصب و عزل کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات براساس مقررات موضوعه سازمان وخلع ید و انعقاد قرارداد با اشخاصی که مسئولیت امور اداری سازمان را بعهده دارند • نظارت بر انجام هرگونه مطالعات ضروری و تامین مالی پروژه ها • نظارت بر انعقاد هرگونه قرارداد ضروری در چارچوب قوانین و مقررات موجود و در قالب اهداف سازمان • نظارت بر جذب نیروهای متعهد و متخصص و اقدام لازم در زمینه ارتقاء سطح دانش و اطلاعات آنان و ایجاد ار تباط با مراکز علمی و فنی داخل و خارج از کشور به منظور تسهیل در حصول اهداف • نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به معاملات اعم از تهیه لوازم و قطعات مورد نیاز و همچنین فروش ضایعات و خدمات و نیز استخدام افراد مورد نیاز با رعایت مقررات مالی و استخدامی • همکاری در بررسی و تهیه طرح تشکیلاتی و آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر آئین نامه های داخلی سارمان ویا پیشنهاد اصلاح و تغییرات در آن به شورای سازمان • اجرای مصوبات شورای سازمان که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن و اعمال مدیریت صحیح • نمایندگی سازمان در برابر ادارات ،موسسات دولتی و خصوصی • نظارت بر استخراج ، مستند سازی ، بروز رسانی و اشتراک گذاری اطالعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستند سازی • نظارت بر پیشنهاد ، تدوین و بروز رسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها

خبرهای شهری