preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


کمیته ساماندهی نیروی انسانی درشهرداری بجنورد
کمیته ساماندهی نیروی انسانی درشهرداری بجنورد تشکیل جلسه داد
کمیته ساماندهی نیروی انسانی درشهرداری بجنورد راه اندازی شد دکتر حمیدی شهردار بجنورد : درکمیته ساماندهی درنظرداریم کلیه جابه جایی و انتقال نیرو در شهرداری و سازمانهای آن را کنترل و نظارت کنیم. - بحث ما در انتصابات ، شایسته سالاری و توجه به حقوق قانونی پرسنل در راستای ضوابط موجود است. - بدون وابستگی های حزبی و گرایش های سیاسی در مدیریت شهری باید کلیه مدیران وهمکاران ما خود را موظف به اجرای وظایف بدانند .

خبرهای شهری