preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


استفاده مجدد از پسماند
استفاده مجدد از پسماند
استفاده مجدد از پسماند دربحث پوشاک ، در دنیا به استفاده مجدد از منسوجات مُد بازطراحی می‌گویند که یک گام قبل از بازیافت است، این می‌تواند به اقتصاد خانواده هم کمک کند. از سومین اصل از اصول چهارگانه پسماند صفر بودن، استفاده مجدد است که تعمیر، بازیابی، بازمصرفی و... را در دل خود می‌گنجاند که این مراحل قبل از بازیافت محسوب می‌شوند و با بازطراحی می‌توانیم تغییر کاربری در البسه داده و یا تنوع بدهیم و مجدد استفاده کنیم. می‌دانید صنعت‌ مُد و فشن به عنوان آلوده‌کننده محیط زیست شناخته می‌شوند، در سبک زندگی پسماند صفر باید مصرف البسه در حد نیاز باشد و مصرف آن کاهش یابد. چون برای تولید هر لباس میزان زیادی آب و انرژی استفاده می‌شود.

خبرهای شهری