preloader

ورود اعضا

کلمه عبور را فراموش کرديد؟

عمارت مفخم


بازدید شهرداربجنورد از اراضی پیرامون شهر
بازدید شهرداربجنورد از اراضی پیرامون شهر با امکان سنجی توسعه شهر در افق آینده دکترحمیدی در بازدید امروز از اراضی پیرامون شهر ، عنوان کرد: توسعه شهرنیازمند امکان سنجی و ظرفیت سنجی است تامدیران در تمامی سطوح مدیریتی مرتبط بتوانند امکانات لازم را برای این امر فراهم آورند.
بازدید شهرداربجنورد از اراضی پیرامون شهر با امکان سنجی توسعه شهر در افق آینده دکترحمیدی در بازدید امروز از اراضی پیرامون شهر ، عنوان کرد: توسعه شهرنیازمند امکان سنجی و ظرفیت سنجی است تامدیران در تمامی سطوح مدیریتی مرتبط بتوانند امکانات لازم را برای این امر فراهم آورند.

خبرهای شهری