اخبار مناطق / سازمان ها

گزارش تصویری از تخلیه چاه درباقرخان

گزارش تصویری از تخلیه چاه درباقرخان

جلسه شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی

جلسه مشترک شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی برگزارشد

نصب تابلوی معابر در کوی امام هادی بجنورد

نصب تابلوی معابر در کوی امام هادی بجنورد

طرح جهادی خدمات شهری شهرداری بجنورد در باقرخان

طرح جهادی خدمات شهری شهرداری بجنورد در باقرخان انجام گرفت

طرح جهادی نظافت جوادیه بجنورد اجرا شد

طرح جهادی نظافت جوادیه بجنورد اجرا شد

اخبار مرتبط با کرونا